Abu Bakar Ash Shidiq Ra

Nama asli Abdullah bin Abu Quhafah Usman bin Amir Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di kakeknya bernama murah,  al atiq adalah salah satu gelarnya yang artinya terbebas dari api neraka karena silsilah keluarganya yang tidak mengandung aib. Kaum muslimin menamakannya as-shidiq karena ia yang pertama sekali menyatakan kebenaran Rasulullah, jujur dan benar., bahkan sebutan ini datang dari jibril dalam sebuah haditnya ketika rasulullah isra mi’raj. Ibunya bernama salma

Abu Bakar telah menjadi tokoh semenjak zaman jahiliyah, Beliau seorang yang kaya raya dan baik budi pekertinya. Abu bakar dan utsman adalah dua orang yang tidak pernah minum minuman keras semasa jahiliyah. Abu bakar adalah seorang sahabat rasul yang beruban duluan kemudian menyemirnya dengan daun pacar dan katam.(sejenis tumbuhan)

Abu Bakar termasuk orang yang paling awal masuk islam, Beliau adalah orang yang pertama masuk islam dari kalangan laki-laki dewasa diluar keluarga Rasulullah. Dan ia adalah orang yang terbaik keimanannya semenjak beliau masuk Islam hingga menghadap Rabbnya.

Abu Bakar adalah seorang yang paling dermawan, rasul bersabda Tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagiku lebih dari apa yang diberikan oleh abu bakar. Jibril berkata kepada Rasulullah, Wahai Muhammad, mengapa saya melihat AbuBakar memakai jubah yang telah berlubang di bagian dadanya? Rasul menjawab, Dia telah menginfakkan hartanya untukku sebelum dibukanya kota mekah. Jibril berkata , sesungguhnya Allah menyampaikan salam untuknya. Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti / paham tentang silsilah bani Quraisy. Ia pula orang yang paling cerdas dan paham tentang Islam.Amr bin Ash berkata Wahai Rasulullah siapah orang yang paling engkau cintai, jawab Rasul : Aisyah, lalu siapa  dari kalangan laki-laki, abu Bakar, lalu siapa ? Umar.

Abu Bakar membebasakan budak-budak yang disiksa di Jalan Allah, banyak jumlahnya, bahkan Beliau membebaskan budak wanita yang sudah tua-tua, ketika ayahnya berkata “ Wahai anakku kenapa engkau memerdekakan orang-orang yang sudah lemah, mengapa kamu tidak membebaskan orang yang kuat yang bisa menemanimu dan memberikan perlindungan kepadaMu? Abu Bakar menjawab : Wahai Ayahanda, sesungguhnya aku menginginkan apa yang ada disisi Allah, hingga turun surat Al Lail ayat 5 hingga akhir surat.

Abu bakar dan Umar adalah dua orang sahabat utama Rasulullah, ia laksana pendengaran dan penglihatan, mereka dua orang yang dijamin mauk syurga, Dua orang yang tidak diragukan keimanannya kepada Raulullah. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk syurga dari kalangan Ummat Muhammad. Rasul bersabda Andaikata aku mengambil kekasih selain Allah niscaya akan saya ambil Abu bakar sebagai kekasih dekatku. Rasulullah melarang manusia untuk menyakiti abu Bakar. Rasulullah pernah marah kepada umar yang tidak mau memaafkan Abu Bakar ketika Abu Bakar minta maaf atas sebuah kesalahan. Rasul Bersabda : Semua manusia akan dihisab kecuali Abu Bakar.

Umar ra. Mengatakan : Andaikata keimanan abu Bakar ditimbang dengan keimanan  seluruh penghuni bumi maka keimanan Abu Bakar lebih berat dari pada keimanan mereka. Umar Berkata Tidak kalipun aku berlomba dalam melakukan kebaikan kecuali selalu dikalahkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali khutbah dan termasuk ahli khutbah disamping Ali bin Abi talib.

Pembaiatan Abu Bakar. Ketika rasulullah Wafat maka timbul sedikit ketegangan antara kaum ansar yang menyatakan berhaq memimpin dan kaum Muhajirin yang memang telah dijanjikan Oleh rasulullah Sebagai Pemimpin. Maka majulah Abu Bakar dan berkhutbah dengan menyebutkan kedudukan yang tinggi bagi kaum anshar, serta menyebutkan hadits tentang kepemimpinan yang dipegang oleh Kaum Quraisy. Abu bakar mengusulkan Umar atau Abu Ubadah bin Jarrah. Namun Umar justru mebaiat Abu Bakar sembari mengatakan lebih baik leher ini ditebas daripada menjadi khalifah selama masih ada Abu bakar. Pimpinan kaum Anshar saat itu adalah saad bin abi waqas. Yang tidak hadir dalam pembaiatan adalah Ali Bin Abu Thalib dan Zubair bin AL Awwam mereka tidak hadir karena merasa marah tidak diajak ikut serta dalam musyawarah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada masing-masing apakah mereka akan mengoyak-koyak persatuan kaum muslimin dengan tidak membaiat Abu Bakar ?. hingga akhirnya mereka membaiatnya.

Dalam khutbahnya Abu Bakar berkata : Setelah bersyukur dan bershalawat, amma ba’du  Sesungguhnya saya telah dipilih untuk memimpin kalian padahal saya bukanlah yang terbaik diantara kalian, jika saya berbuat baik maka bantulah saya dan jika saya salah maka luruskanlah. Kebenaran adalah amanah, dan kebohongan adalah pengkhianatan.  Orang yang lemah diantara kalian adalah yang kuat dihadapanku karenanya aku ambilkan haq-haknya untuknya, sedangkan orang yang kuat diantara kalian adalah yang lemah dihadapanku karenanya aku ambil hak-haknya. Tidak ada satu kaumpun yang meninggalkan jihad melainkan Allah akan timpakan kepadanya kehinaan, dan tidak pula menyebar kemaksiatan pada suatu kaum melainkan Allah timpakan kepada mereka petaka. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan jika saya melakukan kemaksiatan kepada Allah dan rasulnya maka tidak ada kewajiban untuk taat kepadaku.

Pada saat hendak dibaiat oleh Umar ra. Umar berkata “ engkau lebih baik dariku. Abu Bakar berkat “ Engkau lebih kuat dariku. Dan diulang-ulang. Kemudian Umar berkata “ kekuatanku adalah untukmu bersama kekuatanmu. Ketiak Abu Bakar dilantik sebagian orang tidak sreg, lalu abu Bakar berkata tentang keuatamaannya.. lalu orang anshar membaiatnya  dan Abu bakar menerima Baiat mereka. Abu Bakar berkata saya khawatir akan terjadi satu fitnah yang setelah itu terjadi tindakan murtad.

Rafi’ ath Thai berkata kepada Abu Bakar apa yang menyebabkannya menerima jabatan itu padahal ia melarangnya untuk menjadi pemimipin diantara dua orang? Abu Bakar berkata “ Saya tidak mendapat jalan lain, saya takut terjadi perpecahan pada Ummat Muhammad.

Peristiwa Penting. Setelah Wafatnya Rasulullah, banyak diantara kaum muslimin yang murtad kembali. Bahkan Banyak yang berkata Kami akan tetap sholat tetapi kami tidak akan membayar zakat. Maka Umar Berkata “ Satukan manjusia dan bersikaplah dengan penuh kasih sayang kepada mereka. Abu Bakar Berkata  : Demi Allah saya akan perangi mereka selama pedang masih bisa bertahan ditanganku, walaupun mereka hanya menolak menyerahkan sutas tali binatang yang telah diberikan kepada Rasulullah. Umar berkata : Lalu bagaimana engkau akan memerangi manusia sementara rasulullah bersabda : Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadat. Siapapun yang mengucapkannya maka terjaga harta dan darahnya kecuali dengan haq. Sedangkan perhitungannya ada pada sisi Allah. Abu Bakar Berkata : Demi Allah saya akan memerangi mereka yang memisahkan anatara sholat dan zakat karena zakat adalah hak harta, dan Rasulullah bersabda kecuali dengan haknya.

Abu Hurairah berkata andaikan Abu bakar tidak jadi khalifah maka Allah tidak akan disembah lagi di muka bumi. Pada saat menjelang wafatnya Rasulullah telah mempersiapkan Usamah bin Zaid dengan tujuh ratus tentaranya ke negeri syam. Ketika Rasulullah wafat dan banyak pemurtadan maka ada sebagian sahabat tarik ulur apakah mereka akan tetap melanjutkan perjalanan ke romawi sementara di sekitar madinah banyak pemurtadan? Maka Abu bakar berkata : Demi Allah andaikata anjing-anjing menarik kai-kaki isteri-isteri rasulullah saya tidak akan menarik mundur pasukan yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah. Saya tidak akan pernah membuka bendera yang telah diikat oleh Rasulullah. Pasukan Usamah tetap dikirim ke romawi dan berperang kemudian menang. Efeknya adalah banyak kaum muslimin yang kembali dan tidak menjadi murtad melihat kekuatan kaum muslimin yang masih kokoh.kekuatan diperlukan untuk mempertahankan eksistensi.

Pada tahun itu Fatimah wafat pada usia 24 tahun,  Ikrimah bin hisyam syahid pada perang ajnadain, Khalid bin walid berperang melawan pasukan musailamah al kadzab di yamamah. Dan Al Kadzab sendiri mati terbunuh oleh bekas budak wahsyi yang dulu pernah membunuh hamzah. Pada saat matinya musailamah berusia 150 th. Dia lahir sebelum lahirnya Abudlah ayah nabi.

Abu bakar berkata : Umar telah mendatangi saya tentang banyak terbunuhnya para sahabat pada perang yamamah dan saya khawatir kejadian serupa terjadi pada Qurra (penghafal Al Qur’an) sehingga akan hilanglah sebagian besar dari Al Qur’an, maka Beliau berpendapat Alangkah baiknya jika Al Qur’an dikumpulkan. Lalu Abu Bakar berkata “ bagaimana mungkin saya akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh rasulullah. Umar berkata : Demi Allah ini adalah peruatan yang baik. Lalu Allah membukakan dada Abu bakar untuk menerimanya.  Demikian juga dengan sahabat yang lainnya.

Yang Pertama Kali . Abu Bakar adalah orang yang pertma kali masuk Islam, yang pertama kali menghimpun Al Qur’an, yang pertama kalimenamakan al Qur’an itu Mushaf, dan yang pertama kali dinamakan khalifah Rasulullah. Dia pula pejabat negara yang pertama kali didanai oleh rakyatnya(digaji).

Abu bakar selalu yang pertama dalam kebaikan. Umar ra mendapatkan seorang wanita tua dan buta dipojok kota madinah di tengah malam.

Menjelang akhir hayatnya Abu Bakar mewasiatkan agar kekhalifahan diserahkan kepada Umar ra. Ada sebagian sahabat yang berkata” Apa yang akan engkau katakan kepada tuhanMu jika kau ditanya tentang keputuasanmyu. Abu Bakar menjawab : Aku telah mengangkat orang yang paling baik dari hambaMu.

Beberapa Hadits Yang Diriwayatkan Abu Bakar :

 1. Tidak ada seorang pun yang melakukan dosa lalau ia mengambil wudhu dan membaikkan wudhunya, lalu shalat dua rekaat, alalu memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan ampun kepadanya.
 2. Berlindunglah dari api neraka meskipun dengan sebiji kurma, karena dia akan meluruskan yang bengkok, mencegah kematian buruk, dan akan mengenyangkan orang lapar.
 3. Tali kekang Abu Bakar jatuh dan ia mengambilnya sendiri, ketika ditanya mengapa kau suruh saja kami mengambil tali kekang itu ? Abu Bakar menjawab : Sesungguhnya kekasih saya (muhammad saw) memerintah kepada saya untuk tidak meminta sesuatupun kepada Manusia.
 4. Tentang hajar Aswad Abu Bakar berkata “ Andai kata saya tidak melihat rasul menciummu nisacaya saya tidak akan menciummu.
 5. Kafirlah orang yang melepas nasabnya meskipun itu sangat halus.
 6. barang siapa yang akainya berdebu dijalan Allah maka Allah akan mengharamkannya menyentuh api neraka.
 7. Tidak dianggap terus menerus melakukan dosa orang yang beristighfar meskipun ia mengulanginya sebanyak tujuh puluh kali dalam sehari.
 8. Bacalah oleh kalian la ilahailallah dan istighfar sebab iblis berkata “ Saya binasakan manusia dengan dosa-dosa, dan mereka binasakan saya dengan lailahailallah dan istigfar….
 9. Setiap sesuatu dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya.
 10. rasulullah jika menginginkan sesuatu maka ia berdoa’ Ya Allah pilihkan untukku yang lebih baik.
 11. Doa untuk lepas dari hutang “ Wahi dzat yang membebaskan makhluknya dari kesusahan.
 12. Tidak akan masuk syurga badan yang tumbuh dari barang yang haram.
 13. Tidak ada satupun dari anggota tubuh melainkan ia mengeluhkan akan ketajaman lisannya.
 14. Jauhkanlah olehmu kebohongan karena ia akan menjauhkanmu dari iman.
 15. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad melainkan akan Allah azab atas mereka.
 16. barang siapa membangun masjid maka akan Allah bangunkan sebuah rumah didalam syurga.

Jika Abu Bakar dipuji oleh seseorang ia akan mengatakan” Ya Allah sesungguhnya engkau lebih tahu tetang diriku daripadaku, dan aku lebih tahu dari pada yang mereka , Maka jadikanlah aku lebih baik daripada prasangka mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *