Indahnya Hidup di Bawah Naungan Al Qur’an

“Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan ditengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan”.

(QS. Al An’am (6) : 122)

Ayat di atas terkait dengan do’a Rasulullah SAW yang memohon kepada Allah agar Islam dikuatkan dengan 2 diantara “Umar” (Umar Bin Hisyam – Abu Jahal dan Umar bin Khottob) yang menjadi pemuka Quraisy saat itu, ternyata Allah memilihkan untuk Rasulullah dan Kaum Muslimin Umar bin Khattob. Sebagai seorang yang mendapat hidayah Allah menggambarkan Umar sebagai orang yang “dihidupkan” kembali dengan ruh Al Qur’an dan kemudian mampu menerangi orang-orang disekitarnya.

al qur'anPelajaran penting yang bisa dapatkan adalah bahwa kedudukan Al Qur’an bagi seorang muslim merupakan ruh kedua. Jika jasad ini hidup karena ditiupkannya ruh dari sisi Allah SWT, maka kehidupan ini akan bermakna jika diisi dan dihiasi dengan ruh Al-Qur’an. Betapa hampa dan malangnya kehidupan anak manusia yang jauh dari nilai-nilai Al-Qur’an dia tidak lebih bagai mayat hidup yang berjalan tan tujuan dan arah.

Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya (ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. (QS. 24:39)

Tujuh Fungsi Al Quran

Bagi muslim atau muslimah, Kitabullah adalah bimbingan hidup yang paripurna. Ia tidak hanya menunjuki jalan yang mesti ditempuh dalam mengarungi lautan kehidupan, memberikan obor dalam kepekatan zaman, tetapi juga menjadi hiburan di sepanjang jalan. Dalam untaian doa, Rasulullah menjelaskan kapada kita bahwa Kitabullah adalah petunjuk hidup setiap muslim. Renungkanlah doa Rasulullah berukit ini,

Ya Allah rahmatilah aku dengan Al Quran

Jadikanlah dia itu pemimpin, cahaya, petunjuk dan tanda kasih sayang(Mu) bagiku

Ya Allah ingatkanlah aku sesuatu yang aku lupa darinya

Dan ajarkanlah aku segala yang aku belum ketahui daripadanya.

Rizkikanlah kepadaku untuk selalu membacanya baik diwaktu malam maupun siang

Jadikanlah dia argumen bagiku, wahai Rabb semesta alam

Inilah doa yang unik dan istimewa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Doa ini dapat kita baca seusai membaca Al Quran dengan harapan Allah mengabulkan permohonan kita yang terkandung di dalamnya. Dari doa ini kita memahami bahwa Kitabullah Al Quran mengandung fungsi,

1. Pemimpin (Imam).

Kitabullah bagaikan perintah harian yang datang dari Raja Alam Semesta, Allah Azza wa Jalla. Kepemimpinan Allah sangat dominan pada orang-orang yang beriman karena ia selalu berinteraksi dengan Al Quran. Ia mengetahui bagaimana Allah mengatur hidupnya: menyuruh, melarang, menganjurkan, menghibur dirinya melalui Kitabullah. Dari Kitab ini mereka menemukan kepastian apa yang harus diperbuatnya dalam kegiatan sehari-hari baik bagi kehidupan individu maupun dalam masyarakat. (17:71-72)

2. Cahaya (Nuur)

Yaitu cahaya yang menerangi kegelapan hidup. Hidup tanpa cahaya pastilah berada dalam gelap gulita, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Allah dan kekuasannya sehingga seperti orang buta yang tidak tahu jalan. Meraba-raba tak tahu arah dan tujuan. Dengan Kitab ini Allah menjadikan hidup ditaburi cahaya iman. Al Quran menerangi jalan yang harus ditempuh sehingga kita tidak akan sesat atau keliru jalan. (42:52)

3. Petunjuk (Al Huda)

Yaitu bumbingan Allah yang terus menerus menunjuki jalan kebenaran dan lurus. Ia memberikan rambu-rambu yang harus dilalui sepanjang jalan dan memberikan pedomannya agar tidak sesat. Dengan petunjuk ini orang beriman akan mampu membedakan mana yang haq dan mana yang bathil, yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk. Ia tidak akan terperosok pada kebhatilan dengan meninggalkan kebenaran. Jalan yang dilalui dalam hidupnya akan pasti, tiada keraguan atau syubhat, seluruhnya serba jelas. (2:185)

4. Kasih Sayang Allah (Rahmah)

Kitabullah adalah tanda (simbol) dari cinta Ilaahi kepada hamba-Nya yang beriman. Karena cinta-Nya dibimbinglah orang-orang yang mukmin itu mengenal kebesaran dan kemuliaan-Nya, mengenal hakikat hidup dunia dan akherat. Tatkala dibaca, terasalah resapan kasih sayang Allah yang sangat besar. Kasih sayang dari Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dirasakan di dunia ini dan yang dijanjikan-Nya di akherat. (16:89)

5. Pengingat (Adz Dzikru)

Kitabullah ini bernama juga “Adz Dzikru”. Al Quran adalah metoda Ilahi untuk mengingatkan manusia pada hukum dan undang-undang-Nya, menyadarkan manusia akan adanya hari berbangkit dan pembalasan. Tilawah (membaca) Al Quran adalah dzikir yang lebih utama daripada menyebut-nyebut nama Allah. Melaksanakan Kitabullah ini adalah melakukan dzikir dalam bentuk amal. Disamping itu, membaca Al Quran dengan berulang-ulang menggairahkan  manusia untuk balajar dan bekerja guna mencapai kebahagiaan hari akherat.(54:17, 22, 40)

6. Penerangan (Hidayat)

Yaitu penerangan kepada manusia tentang berbagai rahasia kehidupan serta misteri ghaib yang menjadi pertanyaan di benaknya. Kitabullah menerangkan hakikat hidup, hakikat ketuhanan (Rububiyah), hakikat penghambaan, hakikat manusia dll yang sangat bermanfaat bagi manusia. Semua yang diterangkan Kitabullah merupakan ilmu sejati yang membuat manusia hidup tentram dan bahagia. (3:138)

7. Argumentasi (Hujjah) atau Bukti (Burhan)

Al Quran penuh berisi argumentasi  yang akurat untuk mematahkan segala bentuk logika kekufuran yang dimiliki orang-orang kafir. Setalah memahami Kitabullah, tidak ada satu jalanpun untuk mengingkari kebenaran atau menyimpang daripadanya. Kitabullah ini juga akan menjadi bukti di hari kiamat nanti terhadap perjalanan hidup mu’min. (11:17)

Kewajiban Kita Terhadap Al Quran

Setiap muslim yang bertaqwa menyadari sepenuhnya apa yang menjadi kewajibannya terhadap hidayah Allah ini. Kewajiban itu dilaksanakan dengan penuh cinta dan ridha tanpa rasa keberatan maupun keraguan. Ia senantiasa bersedia meluangkan waktu, mencurahkan pemikiran dan tenaganya.

1. Membaca Al Quran

Kitabullah ini membacanya merupakan ibadah. Allah memberikan pahala untk setiap huruf yang dibaca dengan kabaikan (hasanat). Membaca kitabullah merupakan ibadah yang paling utama dari seluruh rangkaian ibadah yang ada. Membaca Al Quran menjadi inti dan kewajiban didalam melaksanakan sholat, menjadi kebiasaan yang disunnahkan di siang maupun malam. (35:29 / 10:61)

Rasulullah tidak bosan-bosannya mengingatkan kaum muslimin agar senantiasa membaca Al Quran. Banyak hadits Rasulullah memerintahkan umat ini selalu membaca Kitabullah atau belajar membacanya dengan makhroj yang baik dan ilmu tajwid yang benar. Misalnya rangsangan Rasulullah berikut ini,

“Orang yang membaca Al Quran dan ia mahir membacanya bersama dengan safarotil kiro,il baroroh (malaikat yang mulia) dan orang membaca Al Quran tetapi ia terbata-bata dalam lafalnya dan tertahan-tahan maka dia mendapat dua pahala”. (HR. Mutafaq alaihi)

Dikatakan kepada para pencinta Al Quran di hari akhirat,“Bacalah dan naiklah (derajatmu di syurga) dan tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkan Quran di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang engkau baca”.(HR. Abu Daud dan At Tirmidzi)

Tidak boleh hasad (iri dengki) kecuali kepada dua unsur, seseorang yang diberi Allah Al Quran kemudian dibacanya baik pagi maupun malam hari dan seseorang yang diberi Allah rezeki kemudian diinfakkannya siang maupun malam. (HR. Mutafaq alaihi)

2. Mentadabburkan Isi Al Quran

Metadabburkan artinya mengkaji dan mempelajari kendungan hikmah yang Allah ajarkan didalamnya. Membaca saja belum cukup, karena mungkin orang membaca tetapi tidak memahami kandungan isinya. Karena itu harus dilakukan pengkajian dan pendalaman isinya melalui tadabur. Hikmah Al Quran tidak akan pernah habis digali dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mengimaninya. Inilah perintah Allah. (47:24 / 38:29)

3. Mengamalkan Isi Kitabullah

Yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah didalamnya serta menjauhi apa saja yang dilarang Allah. Karena amal itu merupakan asas diberikannya pahala (jaza-u) oleh Allah. (9:105)           Tak ada satu pun dari ketiga kewajiban ini yang boleh ditinggalkan, semua wajib dilakukan. Setiap saat Al Quran mesti membimbing kita. Sikap lalai dan suek terhadap Al Quran merupakan dosa dan perbuatan yang dibenci oleh Allah.

Kita sangat prihatin, karena dalam kenyataan banyak juga kaum muslimin yang lalai dari Al Quran. Mereka hanya mengagungkan fisiknya tetapi isi dan kandungannya ditinggalkan. Al Quran hanya dibaca bila ada kematian atau selamatan. Tidak ada upaya untuk mengkaji isinya secara mendalam. Ada lagi orang yang merubah fungsi Kitabullah ini. Ia dijadikan alat untuk mencari kesenangan kehidupan dan bukan pedoman hidup. Al Quran dinyanyikan dan diperlombakan, demi meraih gelar juara dan kemasyhuran, tetapi hukum dan undang-undangnya ditinggalkan.

Karena itu, tidak ada jalan lain yang lebih utama selain senantiasa membaca, mentadabburkan, mengajarkan dan mengamalkan. Bukankah Rasulullah bersabda,

“Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Al Quran). (HR. Bukhari & Muslim)

Bila ketiga kewajiban ini dilaksanakan, maka mukmin atau mukminah akan merasakan kenikmatan hidup bersama Al Quran. Kenikmatan yang tidak mungkin dirasakan oleh orang yang tidak mengimani Kitabullah ini. Hanya dengan menjadikan Kitabullah sebagai petunjuk jalan, manusia akan selamat di dunia maupun akhirat. Al Quran akan menjadi suatu hujjah (argumen) dihadapan pengadilan Allah. Ia akan memberi syafaat kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah,

“Bacalah Al Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari Kiamat. (HR Bukhari & Muslim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *